Vita Beati Gerlaci Eremytae


 HOOFDSTUK VIII 

Hoe de Heilige Hildegard, een profetes, het kroontje van haar huwelijk met Christus aan Gerlach overmaakte

20. Nadat de duivels als een bende rovers de Heilige die naar Gods zo dikwijls hadden verontrust en bekoord, nadat de waanzin van het menselijk hart hem met zo talrijke ongerechtigheden had gemolesteerd (opdat het huis, alhoewel op een stevige rots gebouwd, niet zou wankelen onder het geweld van de orkaan) bracht de Vader van alle medelijden en de God van alle vertroosting de verdienste van Zijn uitverkorene op een wondere wijze aan het licht door middel van een plechtige verklaring van zijn profeten. Er leefde in die tijd in de streek van Mainz 1) een zeer heilige maagd, Hildegard 2) genaamd, een zeer bekende profetes van het nieuwe testament. God sprak vertrouwelijk tot haar en openbaarde haar hemelse geheimen. Zij was door de aartsbisschop van Mainz, Hendrik 3) zaliger gedachtenis, door de heilige sluier aan God gewijd.

Hoewel ze niet geletterd was en alleen in de psalmen van David was onderwezen, schreef ze, door de Heilige Geest voorgelicht, dikke boeken over goddelijke orakels en over geheimen die haar waren geopenbaard. Deze geschriften werden door Paus Eugenius 4), op voorspraak van de Heilige Bernardus 5), de abt van Clairvaux, in de canon 6) opgenomen en ze hebben een plaats verworven tussen de heilige schriften. Met de lamp van haar heilzame lering was zij in talrijke omstandigheden een licht voor de Heilige Kerk, zij gaf Haar sterkte door het zenden van brieven aan verscheidene personen en zij verleende de Kerk alle luister door schitterende mirakels.

 21. Toen deze bruid van Christus in een echt visioen zoals gewoonlijk de Koning en de Heer der heren op een troon gezeten zag en een blik wierp op de onderscheiden rangen en koren van heiligen die bij Hem zaten, zag ze tussen de luisterrijke groep van belijders een schitterende zetel, door onbeschrijflijke glans omgeven en wonderbaar versierd. Toen ze deze zetel zag en daarover in hoge mate verwonderd was, vernam ze, ingelicht door een Goddelijk orakel, dat deze glorie en deze eer in gereedheid waren gebracht voor de Heilige Gerlach, die op een dagelijkse bedetocht de Heilige Servatius te Maastricht ging opzoeken. Door deze openbaring kreeg de Godgewijde maagd zekerheid aangaande de verdiensten van Gerlach. Ze ontvlamde in heilige liefde voor hem. Om hem een teken te geven dat ze eenmaal voor eeuwig in elkaars gezelschap zouden voortleven en de gelukzaligheid zouden delen, schonk ze hem het kroontje, dat ze op de dag van haar wij ding van de bisschop ontvangen had. Om van dit voorval te getuigen wordt dit kroontje tot op de huidige dag in onze kerk bewaard. 

Noten

1. Een bekende stad aan de Rijn aan de monding van de Main of de Mogo. Blijkbaar is de naam van de stad daarvan afgeleid.|
2. Haar Vita zullen we geven op 17 september. Daarin zal uitvoeriger ingegaan worden op hetgeen hier wordt aangestipt.
3. Hij regeerde van 1142 tot 1153.
4. Eugenius III (die van 1145 tot 1152 regeerde en overleed op 8 juli, bij welke datum we over hem handelen) onderzocht te Trier de visioenen van de Heilige Hildegard zeer grondig na het Concilie van Reims en hechtte er zijn goedkeuring aan.
5. De Heilige Bernardus wordt gevierd op 20 augustus.
6. "In de canon opgenomen" betekent: echt bevonden.

 

<< VORIGE                                                                               <<TERUG>>                                                                                VOLGENDE>>