Home
Actueel
Vieringen
Kroniek
St. Gerlach
Parochie
Kerkgebouw
Heiligdom
Pelgrimage
Schatkamer
Links
Adressen

Parochie St. Gerlach te Houthem


UITSLAG laatste TREKKING GERLACHUSLOTERIJ

Hierbij de winnende lotnummers van de twaalfde en tevens laatste trekking van 8 juni 2008, met als klapper de jackpot. 

De jackpot van € 11.209,80
is gevallen op
lotnummer 2398.


De maandelijkse prijs van € 450,- is gevallen op lotnummer 1151.

Prijzen van € 50,- zijn gevallen op de lotnummers: 1203, 1610, 1612, 2662 en 2689.


De prijzen worden op de bankrekening van de winnaars overgemaakt.

Een cheque van € 36.000 kon door het bestuur van de Stichting aan de parochie worden overhandigd.


foto: Arno Roeloffzen

De Stichting Restauratie St. Gerlachuskerk en het Kerkbestuur danken bij deze allen die meegeholpen hebben aan het welslagen van deze loterij.

Voor de winnende lotnummers van alle voorgaande trekkingen klik hier.

8-6-2008

UITSLAGen TREKKINGEN GERLACHUSLOTERIJ

Hierbij de winnende lotnummers van de diverse trekkingen:

UITSLAGEN VAN DE GERLACHUSLOTERIJ

De jackpot van € 11.209,80
is op 8 juni 2008 gevallen op
lotnummer 2398.

  Trekking € 450

€ 50

12 8 juni 2008 1151 1203, 1610, 1612, 2662, 2689
11 29 mei 2008 2084 1460, 1509, 2047, 2123, 2488
10 24 april 2008 2481 1368, 1563, 2264, 2636, 2682
9 27 maart 2008 1419 1407, 1625, 2039, 2279, 2549
8 28 februari 2008 1425 1316, 1428, 1588, 2075, 2620
7 31 januari 2008 2455 1004, 1032, 2390, 2542, 2690
6 27 december 2007 2540 1099, 1291, 1640, 2375, 2384
5 29 november 2007 1376 1289, 1555, 1614, 2113, 2476
4 25 oktober 2007 1068 1152, 2014, 2389, 2473, 2557
3. 27 september 2007 1050 1581, 1588, 2015, 2021, 2214
2. 30 augustus 2007 1112 1021, 1126, 1518, 2090, 2112
1. 26 juli 2007 1095 1169, 1307, 1499, 1509, 2454

De prijzen worden op de bankrekening van de winnaars overgemaakt.


8-6-2008


LOTERIJ T.B.V. RESTAURATIE ST. GERLACHUSKERK

De Stichting Restauratie St. Gerlachuskerk  is opgericht om de eigen bijdrage van de parochie in de restauratie van het plafond van de kerk mee te helpen verwerven. In algemene zin stelt zij zich ten doel het restaureren en in stand houden van de St. Gerlachuskerk in Houthem. Zij wil dit doel te bereiken door het organiseren van alle activiteiten die nodig, nuttig, bevorderlijk of wenselijk blijken te zijn om dit doel te bereiken.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de heren Marcel Loozen (voorzitter), Jos Lodewick (secretaris), Toine Braeken (penningmeester), René Bakers, Mathieu Laheij en emeritus pastoor Keulers.


GERLACHUSLOTERIJ DRAAIT OP VOLLE TOEREN

Nu de verkoop van de loten ten behoeve van de restauratie van de Sint Gerlachuskerk officieel is gestart, draait ook de promotiecampagne op volle toeren.
Het is u wellicht niet ontgaan dat de actie inmiddels onder de aandacht is gebracht bij de regionale dagbladen, radio- en televisiezenders.
Falcon Radio heeft er onlangs een uitzending aan gewijd en binnenkort zal ook TV Valkenburg met twee reportages uitgebreid de aandacht vestigen op de broodnodige restauratie van het plafond en de daaraan gekoppelde acties.
De spanning loopt langzaam op, want de datum van de eerste trekking (donderdag 26 juli) komt steeds dichterbij.
Het is goed om te weten dat de Gerlachusloterij de dorpsgrenzen ver zal overstijgen.
Behalve alle inwoners van Houthem en Broekhem, die de folder met deelnemerskaart al in de brievenbus hebben mogen ontvangen, zullen ook oud-parochianen in de gelegenheid worden gesteld om aan de loterij deel te nemen.
Om zoveel mogelijk mensen te kunnen aanschrijven, is de adressenlijst van de oud-inwoners van Houthem zo actueel mogelijk gemaakt.
De Stichting Restauratie St. Gerlachuskerk heeft zich tot doel gesteld om zoveel mogelijk mensen te benaderen die de kerk een warm hart toe dragen.
Daarom hebben ook alle bezoekers van de kerk, die de voorbije jaren hun naam in het gastenboek hebben achtergelaten, een persoonlijke brief ontvangen.
Ook zij kunnen meedingen naar de jackpot van 30.000 euro (bekendmaking in juni 2008) en de maandelijkse geldprijzen van 1 x 450 euro en 5 x 50 euro.
De deelnemerskaarten van de loterij kunnen - zonder postzegel - kunnen worden verstuurd naar: Stichting Restauratie St. Gerlachuskerk, Antwoordnummer 20202, 6300 WB Valkenburg aan de Geul.

Veel succes gewenst!

28-5-200
7

ACTIE VOOR KERK: GERLACHUSLOTERIJ EN  WANDELTOCHT

Zoals in een van de vorige parochieblaadjes al is vermeld, starten in april 2007 diverse activiteiten bedoeld om geld in te zamelen voor de restauratie van het plafond in de St. Gerlachuskerk.

Zondag 22 april heeft de wandelvereniging Vilt een wandeling gehouden, waarvan de opbrengst geheel ten goede is gekomen aan de restauratie.

Gelijktijdig met de wandeltocht is ook de officiële aftrap van de Gerlachusloterij, met een hoofdprijs van maximaal 30.000 euro en elke maand geldprijzen van 1 x 450 euro en 5 x 50 euro!
De loterij biedt vele winstkansen door de looptijd van liefst 12 maanden. De eerste trekking is in juli 2007, de tweede in augustus 2007 enz.
Bij de laatste trekking op 8 juni 2008 wordt de hoofdprijs getrokken. Deelname aan de loterij is mogelijk door invulling en inzending van de deelnemerskaart, die in de speciaal voor deze loterij vervaardigde folder is opgenomen. De eerste folders zullen bij de wandeltocht op 22 april worden uitgereikt. Verder zal de folder binnenkort huis-aan-huis in Houthem worden verspreid. Dat gebeurt ook onder oud-inwoners van Houthem en in de aangrenzende dorpen. U kunt één of meerdere loten reserveren door de deelnemerskaart in de folder in te vullen. Betalen kunt u door het bedrag (60 euro per lot voor het hele jaar meespelen) in één keer over te maken op rekeningnummer 12.32.36.568 t. n.v. de Stichting Restauratie St. Gerlachuskerk of door op de deelnemerskaart de machtiging in te vullen voor een maandelijkse afschrijving van 5 euro per lot gedurende de looptijd van de loterij. De automatische afschrijving zal telkens twee weken vóór de trekking van die maand plaatsvinden. Uw lotnummer wordt u schriftelijk medegedeeld voor de eerste trekking.


23-3-2007

IN APRIL START VOORBEREIDING VERKOOP VAN LOTEN

Het Ministerie van Justitie heeft onlangs vergunning verleend voor de Gerlachusloterij, die is opgezet om een belangrijk steentje bij te dragen aan de broodnodige restauratie van de St. Gerlachuskerk.

Zoals we eerder berichten is het interieur van onze kerk, mede door de tand des tijds en bouwkundige mankementen, ernstig in verval geraakt. De grote restauratie is geraamd op circa één miljoen euro. Geld is dus hard nodig om ons kostbare culturele erfgoed in stand te houden.
Nu de ministeriële goedkeuring is verkregen, kan de aftrap van de loterij plaatsvinden. In april start de voorbereiding van lotenverkoop en gedurende een jaar (!) zullen maandelijks prijzen uitgeloot worden. Prijzen die er niet om liegen.
Zo is de winnaar van de hoofdprijs straks, bij voldoende verkoop van loten, verzekerd van liefst 30.000 euro!

Inwoners van Houthem, oud-parochianen en anderen die een bijzondere relatie hebben met de monumentale kerk zullen binnenkort middels een speciale folder geïnformeerd worden over de actie. De folder zal huis-aan-huis in Houthem worden verspreid. Verder wordt de Gerlachusloterij ook in de omliggende dorpen onder de aandacht gebracht. In de folder is een deelnemerskaart voor de loterij opgenomen.

U betaalt per maand 5 euro via automatische afschrijving, te beginnen in de maand juli 2007 of eenmalig 60 euro.
Een andere mogelijkheid is om het bedrag, per gewenst lot, over te maken op rek.nr. 12.32.36.568 ten name van de Stichting Restauratie St. Gerlachuskerk.
Het toekennen van de lotnummers wordt schriftelijk voor de eerste trekking aan de deelnemers bekendgemaakt.
De loterij heeft een looptijd van een jaar. Iedere maand vindt een trekking plaats, de eerste in de maand juli 2007, de tweede in de maand augustus 2007 enz. Deelnemers maken twaalf maal kans op geldprijzen van 1 x 450 euro en 5 x 50 euro. Met als klapstuk de al eerder genoemde jackpot van 30.000 euro netto. Alle trekkingen vinden plaats onder notarieel toezicht.
De maandelijkse trekkingen zijn op de laatste donderdag van de maand, met uitzondering van de laatste trekking die is voorzien voor 8 juni 2008. Bij de laatste trekking wordt tevens de hoofdprijs getrokken. Alle uitslagen worden gepubliceerd in het parochieblad, de regionale pers en op de website van de parochie. De winnaars ontvangen persoonlijk bericht. De gewonnen geldbedragen worden uiterlijk binnen vier weken na de trekking op de rekening van de winnaars bijgeschreven. Is dat geen mooi vooruitzicht? Kans op een fraaie geldprijs in de wetenschap dat tevens een belangrijke bijdrage is geleverd aan het herstel van onze prachtige parochiekerk. Veel succes alvast!

5-3-2007

LOTERIJ VOOR RESTAURATIE GERLACHUSKERK

De St. Gerlachuskerk heeft een bijzondere plaats in de Houthemse samenleving en ver daarbuiten.
Ze is niet voor niks gerangschikt op de lijst van honderd belangrijkste monumenten in Nederland. En dat willen we graag zo houden.
Inwoners van Houthem, oud-parochianen en anderen die zich met de monumentale kerk verbonden voelen krijgen binnenkort een uitgelezen kans om zelf een steentje bij te dragen aan de instandhouding van de monumentale kerk. Om de broodnodige restauratie mogelijk te maken zullen verschillende activiteiten op touw worden gezet. Het kerkbestuur heeft inmiddels het initiatief genomen om een loterij ten bate van de restauratie te organiseren. In september start de lotenverkoop en gedurende het gehele volgend jaar zullen maandelijks prijzen uitgeloot worden. Bij de eindtrekking zal onder de deelnemers de hoofdprijs van (maximaal) 30.000 euro uitgeloot worden.

Zoals eerder gemeld is de restauratie van de Gerlachuskerk tijdelijk stopgezet, onder andere vanwege het ontbreken van de benodigde financiële middelen. Inmiddels zijn de resultaten van het onderzoek van het plafond en de draagconstructie verwerkt in een nieuw restauratieplan, waarover met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg wordt overlegd. De restauratiekosten zijn geraamd op circa 1 miljoen euro. Hiervan neemt de Rijksdienst voor de  Monumentenzorg in principe 70 procent voor haar rekening. Na aftrek van de bijdrage door de Gerlachusstichting blijft er dan nog een bedrag van ongeveer 100.000 euro over dat door de parochie zelf bijeengebracht moet worden. Wij hopen dat velen willen bijdragen om van deze actie een succes te maken en daardoor een bijdrage te leveren aan het herstel van onze mooie parochiekerk We zullen u de komende tijd op de hoogte blijven houden van de verdere ontwikkelingen.

1-4-2006